SERVIZOS INFORMÁTICOS PARA EMPRESAS

Proporcionamos produtos e servizos informáticos a empresas e negocios, axeitados ás necesidades dos nosos clientes, cun trato próximo e profesional.

Subministro

Subministro e instalación de hardware, software e licenzas

Servizos TI

Mantemento, Soporte Técnico, Redes, Seguridade, Auditorías.

Programación

Páxinas web, Ecommerce, Desenvolvemento a Medida, Aplicacións para Dispositivos Móbiles

Consultaría

Asesoría informática, Análise Personalizada Necesidades, Solucións a Medida

Ofrecemos un servizo informático integral para a túa empresa

Servizos

Proporcionamos aos nosos clientes un servizo integral que vai desde o asesoramento e análise de necesidades, subministro e instalación de equipos ao desenvolvemento de aplicacións, pasando polo mantemento e soporte técnico.

Subministro

Subministro e instalación de hardware, software e licenzas

Ofrecemos unha ampla gama de produtos para que o teu negocio funcione

Hardware
Equipos sobremesa, portátiles, servidores, infraestrutura de rede, oficina, dispositivos móbiles, ...
Software
Xestión, Contabilidade, Facturación, Almacén, ...
Licenzas
Sistemas Operativos, Ofimática, Programas de Xestión, ...
Sercicios TI

Servizo Informático Integral

Seguridade perimetral
Protección da navegación web, Seguridade do correo electrónico, Análise e diagnóstico de tráfico e xestión de ancho de banda, UTM, cortafogos, WAF e sistemas VPN, …
Mantemento de sistemas informáticos
Soporte técnico / Help Desk, Xestión centralizada de PCs, servidores e dispositivos de rede, Monitorización remota de redes, seguridade, backup, …
Endpoint Security (Seguridade no posto de traballo)
Anti-virus / Anti-Malware, DLP no posto de traballo, Discos USB cifrados e xestionados, Control de aplicacións e protección contra ameazas persistentes, …
Adaptación LOPD
Solución para a adaptación das PEMES á normativa en materia de protección de datos. Un servizo creado especialmente para as pequenas e medianas empresas á hora de adaptarse as exixencias establecidas pola LOPD.
Auditoría, cumprimento de normativas e xestión de identidades e accesos
Auditorías, Xestión de Microsoft Directorio Activo, Xestión de Microsoft Exchange, servidores de ficheiros, seguridade de bases de datos, …
Recuperación de datos
Causados por virus, dispositivo danado, borrado de arquivos, sabotaxe, incendios, inundacións, particións perdidas, picos de tensión, mecánica, …
Solucións de Aloxamento Web e Xestión Arquivos na nube
Aloxamento web escalábel adaptado ao teu proxecto segundo medras: Rexistro de dominios, variedade de plans de hosting, servidores dedicados, certificados de seguridade, …
Programación

Deseño e Programación de Aplicacións

Programación á túa medida
Facemos aplicacións adaptadas ás necesidades da túa empresa.
Web de Empresa ou Marca
Crea ou mellora a túa presenza en internet, transmite unha imaxe profesional para que os teus potenciais clientes confíen nos teus produtos ou servizos.
Tendas Online / Catálogos / Comercio Eléctrónico
Fai de internet o teu aliado de vendas.
Plataformas de Formación / Formación Online
Forma aos teus traballadores ou clientes mediante a túa propia plataforma de teleformación.
Aplicacións para dispositivos móbiles
As aplicacións para dispositivos móbiles poden ser un complemento perfecto para a fidelización de clientes e a promoción de produtos.
Consultaría

Consultaría Informática

Porque sabemos o importante que é o teu negocio, buscamos solucións que te axuden a mellorar a túa empresa ou negocio.

Asesorámoste no uso, aplicación e implantación das tecnoloxías da información para conseguir os teus obxectivos empresariais.

Se tés un proxecto en mente, podémoste axudar.

Somos unha empresa afincada en Vigo

Eito Sistemas Informáticos

Contacto

Se a túa empresa precisa dos nosos servizos, tés un proxecto e precisas asesoramento ou información pódeste poñer en contacto connosco no seguinte formulario:

  O enviar un formulario debes aceptar nosa   Política de privacidade.

         Responsable dos datos: Eito Sistemas Informáticos S.L.U.

         Finalidade: Responder as solicitudes do formulario

         Lexitimación: Teu consentimento expreso

         Destinatario: Eito Sistemas Informaticos (datos almaceados so no cliente de email)

         Dereitos: Ten dereito de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e olvido dos seus datos


Tua mensaxe enviouse. Gracias!
 

Política de Privacidade

 
Introdución
A presente Política de Privacidade foi desenvolta tendo en conta o disposto pola Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal en vigor, así como polo Regulamento 2016/679 del Parlamento Europeo e do consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e da circulación de estes datos, en adiante el RGPD.

Esta Política de Privacidade ten por obxecto poñer en coñecemento dos titulares dos datos persoais, respecto os cales estase recollendo información, os aspectos específicos relativos ó tratamento dos seus datos, entre outras cosas, as finalidades dos tratamentos, os datos de contacto para exercer os dereitos que lle asisten, os prazos de conservación da información e as medidas de seguridade entre outras cosas.

Responsable do Tratamento
En termos de protección de datos EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U., debe ser considerado Responsable do Tratamento, en relación os ficheiros/tratamentos identificados na presente política, concretamente no apartado Tratamentos de datos.

A continuación indícanse os datos de identificación do titular do presente sitio web:
Responsable do Tratamento: EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U.
Dirección postal: Calle Teixugueiras, 10 Oficina 8, 36212, Vigo, (Pontevedra).
Dirección electrónica: info@eito.es

Delegado de Protección de Datos
A persoa designada para exercer as funcións de delegado de protección de datos en EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. é Miguel Fernández García, os seus datos identificativos son os seguintes:

Dirección postal: Rua Teixugueiras, 10 Oficina 8
Teléfono: 986114837
Email: miguel@eito.gal

Tratamentos de datos
Os datos de carácter persoal que se soliciten, no seu caso, consistirán unicamente naqueles estritamente imprescindibles para identificar e atender a solicitude realizada polo titular dos mesmos, en diante o interesado. Esta información será tratada de forma leal, lícita e transparente en relación có interesado. Por outra parte, os datos persoais serán recollidos para finalidades determinadas explícitas e lexítimas, non sendo tratados ulteriormente de maneira incompatible con estes fines.

Os datos recollidos de cada interesado serán adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ás finalidades correspondentes para cada caso, e serán actualizados sempre que sexa necesario.

O titular dos datos será informado, con carácter previo á recollida dos seus datos, dos extremos xerais regulados nesta política a fin de que poida prestar o consentimento expreso, preciso e inequívoco para o tratamento dos seus datos, conforme ós seguintes aspectos.

Finalidades do tratamento.
As finalidades explícitas para as cales lévanse a cabo cada un dos tratamentos veñen recollidas nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locucións ou carteis e notas informativas).

Con todo, os datos de carácter persoal do interesado serán tratados coa exclusiva finalidade de proporcionarlles unha resposta efectiva e atender as solicitudes practicadas polo usuario, especificadas xunto á opción, servicio, formulario ou sistema de toma de datos que o titular utilice.

Lexitimación
Por regra xeral, previo ó tratamento dos datos persoais, EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. obtén consentimento expreso e inequívoco do titular dos mesmos, mediante a incorporación de cláusulas de consentimento informado nos diferentes sistemas de recollida da información.

Con todo, no caso de que non se requira o consentimento do interesado, a base lexitimadora do tratamento na cal se ampara EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. é a existencia dunha lei ou norma específica que autorice ou exixa o tratamento dos datos do interesado.
 
Destinatarios
Por regra xeral, EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. non procede á cesión ou comunicación dos datos a terceiras entidades, salvo as requiridas legalmente, con todo, en caso de que fora necesario, ditas cesións ou comunicación de datos informaranse ó interesado a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes vías de recollida de datos persoais.
 
Procedencia
Por regra xeral, os datos persoais recóllense sempre directamente do interesado, con todo, en determinadas excepcións, os datos poden ser recollidos a través de terceiras persoas, entidades ou servicios diferentes do interesado. Neste sentido, este extremo será trasladado ó interesado a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes vías de recollida de información e dentro dun prazo razoable, unha vez obtidos os datos, e a máis tardar dentro dun mes.
 
Prazos de conservación
A información recollida do interesado será conservada mentres sexa necesaria para cumprir coa finalidade para a cal foron recollidos os datos persoais, de forma que, unha vez cumprida a finalidade, os datos serán cancelados. Dita cancelación dará lugar ó bloqueo dos datos conservándose unicamente a disposición das AAPP, xuíces e Tribunais, para atender as posibles responsabilidades nacidas do tratamento, durante o prazo de prescrición de estas. Cumprido o citado prazo procederase a destrución da información.
A título informativo, a continuación recóllense os prazos legais de conservación da información en relación a diferentes materias:
 
DOCUMENTO PRAZO REF. LEGAL
Documentación de carácter laboral ou relacionada coa seguridade social 4 anos Artigo 21 do Real Decreto Legislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Ley sobre Infraccions e Sancions mo Orden Social
Documentación contable e fiscal a efectos mercantís 6 anos Art. 30 Código Comercio
Documentación contable e fiscal a efectos fiscais 4 anos Artigos 66 a 70 Ley General Tributaria
Control de accesos a edificios 1 mes Instrucción 1/1996 da AEPD
Videovixilancia 1 mes Instrucción 1/2006 da AEPD Ley Orgánica 4/1997



Datos de navegación.
En relación os datos de navegación que se poidan tratar a través do sitio web, no caso de que se recollan datos sometidos á normativa, recomendase consultar a Política de Cookies publicada no noso sitio web.

Dereitos dos interesados.
A normativa en materia de protección de datos concede unha serie de dereitos ós interesados ou titulares dos datos, usuarios do sitio web ou usuarios dos perfís das redes sociais de EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U..

Estes dereitos que asisten as persoas interesadas son os seguintes:

 • - Dereito de acceso: dereito a obter información sobre si seus propios datos están sendo obxecto de tratamento, a finalidade do tratamento que se este a realizar, as categorías de datos que se trate, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe de ditos datos.
 
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos..
 
 • - Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos nos seguintes supostos:
  • Cando os datos xa no sexan necesarios para a finalidade para a cal foron recollidos
  • Cando o titular dos mesmos retire o consentimento
  • Cando o interesado opóñase ó tratamento
  • Cando deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal
  • Cando os datos obtivéronse en virtude dun servicio de sociedade da información en base ó disposto no art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo sobre Protección de datos
 
 • - Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento baseado no consentimento do interesado.
 
 • - Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando dese algún dos seguintes supostos:
  • Cando o interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita á empresa verificar a exactitude dos mesmos.
  • Cando o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos.
  • Cando a empresa xa non necesite os datos para os fins para os que foron recollidos, pero o interesado os necesite para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Cando o interesado opuxérase ó tratamento mentres verificase se os motivos lexítimos da empresa prevalecen sobre os do interesado.
 
 • - Dereito á portabilidade: dereito a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:
  • O tratamento estea baseado no consentimento
  • O tratamento efectúese por medios automatizados
 
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente

Os interesados poderán exercitar os dereitos indicados, dirixíndose a EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U., mediante escrito, remitido a la seguinte dirección: rgpd@eito.gal indicando na liña do Asunto o dereito que desexa exercitar.

En este sentido EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. atenderá su solicitud a la mayor brevedad posible y teniendo en cuenta los plazos previstos en la normativa en materia de protección de datos.

Seguridad
As medidas de seguridade adoptadas por EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. son aquelas requiridas, de conformidade co establecido no artigo 32 do RGPD. Neste sentido, EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U., tendo en conta o estado da técnica, os costes de aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como los riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e as liberdades das persoas físicas, teñen establecidas as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir o nivel de seguridade adecuado o risco existente.

En todo caso, EITO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.U. ten implementados os mecanismos suficientes para:
 1. Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servicios de tratamento.
 2. Restaurar la dispoñibilidade e o acceso os datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
 3. Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.
 4. Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.

Política Cookies

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

Cookies de sesión:

Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

Cookies permanentes:

Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Distinguimos:

- Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

- Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido como google maps.

Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web hacen uso normalmente de cookies "analíticas" para recopilar datos estadísticos de la actividad.

Es posible desactivar las cookies utilizando las características del sistema operativo o navegador que utilice el usuario; como hay decenas de combinaciones de navegadores en el mercado (equipos domésticos, portátiles, en móviles, tablets con diversos sistemas operativos y cada uno con sistemas operativos y navegadores alternativos), le recomendamos que se consulte la documentación de cada navegador para saber cómo desactivar el uso de cookies.

¿ Qúe cookies usamos ?

Ninguna, no usamos cookies